STOP

BYROKRACII

Ministerstvo průmyslu a obchodu je národním gestorem agendy snižování podnikatelské byrokracie.
Cíl projektu

Cíl projektu

Cílem je představit konkrétní opatření na snížení byrokracie pro podnikatele a informovat o klíčových digitálních projektech.

Podnikatelé mohli do 15. září 2022 zasílat návrhy na zlepšení podnikatelského prostředí v České republice a v současné chvíli probíhá jejich vyhodnocení.

Snižování podnikatelské byrokracie bude probíhat v následujících krocích:

Úvodní slovo

Jozef Síkela

Ministr průmyslu a obchodu České republiky

Nelehkých výzev, které před podnikatele postavila ruská agrese proti Ukrajině a navazující energetická válka, je celá řada. Jedním ze způsobů, jak jim v podnikání pomoci, je snižování administrativní zátěže.  Ministerstvo průmyslu a obchodu stále hledá cesty, jak firmám a živnostníkům uvolnit ruce a nesvazovat jim je především zbytečnou byrokracií.  Podnikatelé se mají soustředit především na své podnikání, aniž by museli neustále sledovat, kde kdy co vyšlo a co je třeba nově plnit.

Jiří Hájek

Poslanec, předseda Podvýboru pro podnikatelské prostředí

Snížení administrativní zátěže podnikatelů je stěžejním tématem současného Podvýboru pro podnikatelské prostředí už od jeho lednového ustanovení. Jako dlouholetý podnikatel jsem si ten složitý proces vyzkoušel na vlastní kůži. Funkce starosty městského obvodu mi zase ukázala celou problematiku z druhé strany. Mým úkolem jako předsedy výboru je podnikatelům zjednodušit život, aby mohli více času věnovat samotné podnikatelské činnosti a méně se trápit úkoly vůči úřadům. Tím se uleví i státu, pro který bude snazší celý svůj aparát řídit.

Vím, že snižování byrokracie je téma, o kterém se mluví každé volební období, a tak nestačí jen počáteční entuziasmus, ale je potřeba vydržet až do konce, a to znamená přijetí podobného zákona, jako byl na Slovensku Lex korona. Vítám snahu Ministerstva průmyslu a obchodu o zajištění tohoto cíle a za náš výbor mohu slíbit, že budeme maximálně nápomocni.

Tomáš Prouza

Poradce ministra a člen Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže podnikatelů

Zbytečná byrokracie a papírování v digitální době ubíjí české podnikatele, kteří se potřebují soustředit na restart a modernizaci svých firem. Omezování byrokracie je tím nejlepším nástrojem podpory české ekonomiky a pevně věřím, že tato vláda skutečně prosadí změny, které podnikání v Česku výrazně zjednoduší. Kandidátů na zrušení máme připravený dlouhý seznam.

Pavel Vinkler

Ředitel Odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání

V posledních třech letech se museli podnikatelé vyrovnat s nejtěžší situací od sametové revoluce. Je třeba se zaměřit na realizaci antibyrokratických opatření, která státní rozpočet nic nestojí a zejména živnostníci a malí podnikatelé je velmi ocení. Provedli jsme analýzu povinností podnikatelů a v roce 2024 zpřístupníme databázi povinností veřejnosti. Podnikatelé se tak budou moci snadněji orientovat ve svých povinnostech.

Přeměření administrativní zátěže

Prostřednictvím nové online databáze provedlo Ministerstvo průmyslu a obchodu přeměření podnikatelské byrokracie a nyní tak má Česká republika k dispozici nástroj, prostřednictvím kterého lze kontinuálně mapovat tuzemské podnikatelské prostředí a navrhovat racionální opatření pro jeho zlepšení.

Lex RESTART

Na základě přeměření administrativní zátěže a veřejné konzultace navrhneme odstranit jedním zákonem desítky povinností.

Klíčové dokumenty

stopbyrokracii.cz

Opatření na snížení byrokracie
v kooperaci s dalšími resorty

stopbyrokracii.cz
Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Úřad vlády

Od 1. ledna 2023 došlo ke zvýšení hranice příjmů ze samostatné činnosti pro vstup do paušálního režimu daně na 2 mil. Kč. Současně jsou zavedena tři pásma paušální daně, aby byla paušální daň využitelná pro širší okruh podnikatelů.

Od 1. ledna 2023 došlo ke zvýšení limitu ročního obratu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč  na 2 mil. Kč.

Prodloužíme možnost využívat mimořádné zrychlené odpisy na majetek zařazený v první a druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022–2023. Bude tedy možné majetek zařazený v 1. odpisové skupině odepsat bez přerušení za 12 měsíců (namísto standardních 3 let) a majetek zařazený ve 2. odpisové skupině bez přerušení za 24 měsíců (namísto standardních 5 let). Prvních 12 měsíců přitom bude moci poplatník uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

Sleva 5 % na sociálním pojištění pro zaměstnavatele, kteří zaměstnají na zkrácený úvazek (8 až 32 hodin týdně) osoby znevýhodněné na trhu práce, jako jsou například: zaměstnanci starší 55 let, respektive 60 let, zaměstnanci, kteří jsou rodiči dítěte mladšího 9 let, zaměstnanci se zdravotním postižením, anebo zaměstnanci, kteří studují nebo nastoupili na rekvalifikaci, aj. Sleva na pojistném se vztahuje i na zaměstnávání osob mladších 21 let, u kterých však není podmínkou zkrácený úvazek.

Od 1. 9. 2021 je možnost založení a vzniku obchodní společnosti plně online.

Zrušení povinnosti zaměstnavatelů zajišťovat vstupní lékařské prohlídky u nerizikových profesí.

Navrhneme úpravu, která umožní pouze prostý elektronický podpis, odstraní nutnost potvrzení doručení a umožní také jinou dohodu se zaměstnancem, např. využití interních firemních systémů.

U staveb obnovitelných zdrojů energie do 50 kW není třeba povolení stavebního úřadu ani licence Energetického regulačního úřadu.

Právní předpisy, které jsou přijímány, mají sledovat určité záměry a cíle, v průběhu jejich působnosti však může docházet ke změnám prostředí a samotného smyslu právní normy. Po určité době by tyto právní předpisy měly projít povinným přezkumem, respektive novým zpětným vyhodnocením dopadů regulace, tzn. zda ještě stále vyhovují aktuálním potřebám.

Vyčistíme legislativu a zrušíme právní předpisy, které jsou již neúčinné či zastaralé, tzv. obsoletní.

Klíčové digitální projekty

stopbyrokracii.cz

Vytvoříme centrální místo zastřešující veškeré elektronické služby veřejné správy vůči podnikatelům (transakční služby). Portál bude sloužit jako rozcestník, odkud může uživatel elektronicky pomocí formulářů komunikovat s jednotlivými institucemi z jednoho místa. Obdobně jako u Portálu občana je záměrem umožnit nejen komunikaci podnikatelů se státní správou, ale i zpřístupnit relevantní informace evidované u podnikatelského subjektu.

Zlepšíme koordinaci plánovaných kontrol realizovaných jednotlivými státními institucemi u podnikatelských subjektů tak, aby docházelo k co možná nejmenší administrativní zátěži na straně kontrolovaných podnikatelů a živnostníků, ale také kontrolních orgánů. Klíčovým úkolem bude novela kontrolního řádu, který je esenciální pro všechny kontrolní orgány a instituce.

Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvořilo online Databázi informačních povinností, ve které bude nově kontinuálně sledováno administrativní zatížení podnikatelů, vyplývající z plnění těchto povinností. V roce 2024 bude databáze zpřístupněna také veřejnosti.

Dokončení Portálu živnostenského podnikání, tj. vytvoření prezentační vrstvy a jednotlivých služeb portálu, doplnění souvisejících funkcí. Úpravy, které umožní napojení na nový Rejstřík trestů a Informační systém skutečných majitelů.

Právní předpisy dostupné přehledně na jednom místě. Půjde o portál, kde budou vyhlašovány závazná elektronická znění právních aktů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, včetně právně závazných úplných znění. Dále bude k dispozici databáze informací o právních aktech. Ta bude sloužit k pružné práci s aktuálními či minulými úplnými zněními právních předpisů, bude též obsahovat dokumenty související s právními předpisy, jako například výkladová stanoviska jednotlivých úřadů. Umožní i vyhlašování závazné listinné podoby právního předpisu v textově, zcela identické podobě elektronické.

Širší využívání datových schránek přispěje ke zjednodušení komunikace podnikatelů se státem, úspora nákladů, zřízení datové schránky zdarma, přístup 24/7, výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů zdarma.

Expertní skupina pro snižování administrativní zátěže podnikatelů

Úkolem Expertní skupiny Ministerstva průmyslu a obchodu je projednávat náměty přednesené jejími členy, které napomohou zjednodušit regulační prostředí pro podnikání především z pohledu administrativních povinností vůči státní správě.

 • Koordinátorem činnosti Expertní skupiny je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
 • V roce 2018 bylo zavedeno půlroční rotující předsednictví, kdy se v jejím čele střídají členové Expertní skupiny. Ti tak mají větší možnost prosazovat své priority.
 • Mezi hlavní projednávané oblasti patří oblast daní, pracovněprávní vztahy, vstup do podnikání, statistika a sběr dat, problematika exekucí, digitalizace služeb pro podnikatele, environmentální prostředí

Členy Expertní skupiny jsou zástupci zejména podnikatelských svazů a asociací:

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Asociace soukromého zemědělství ČR
 • Hospodářská komora ČR
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR
 • zástupce z vysoké školy v Praze
 • zástupce Úřadu vlády ČR
 • předseda Podvýboru pro podnikatelské prostředí Poslanecké sněmovny.

Podnikatelská rada je vrcholným poradním orgánem ministra průmyslu a obchodu meziresortního charakteru v oblasti zlepšování podnikatelského prostředí.

Hlavní činnosti Podnikatelské rady:

 • Jde o klíčovou platformu MPO, prostřednictvím které může ministr průmyslu a obchodu komunikovat s podnikatelskými svazy a asociacemi.
 • Zpracovává návrhy řešení problémů v oblasti podnikatelského prostředí v ČR.
 • Definuje problémy v oblasti spolupráce podnikatelů se státní správou a předkládá návrhy řešení identifikovaných problémů v této oblasti se zvláštním zřetelem na malé a střední podniky.

Státní správa

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Ministerstvo financí ČR
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Ministerstvo dopravy ČR
 • Ministerstvo spravedlnosti ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Český statistický úřad

Partneři

 • Hospodářská komora ČR
 • Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Agrární komora ČR
 • Potravinářská komora ČR
 • Svaz českých a moravských výrobních družstev ČR
 • Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR
 • Asociace inovačního podnikání ČR
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR
 • Unie malých a středních podniků ČR
 • Asociace soukromého zemědělství ČR
 • Sdružení pro zahraniční investice
 • Asociace českého tradičního obchodu
 • Českomoravská konfederace odborových svazů

Cílem portálu Vaše Evropa je vytvořit elektronický rozcestník, jehož prostřednictvím budou občanům a podnikatelům poskytovány relevantní informace, elektronické postupy a asistenční služby v různorodých oblastech, jako jsou podnikání, sociální zabezpečení, daně a řady dalších, a to na celoevropské úrovni. Účelem projektu je odstranit překážky způsobené nedostupností informací, které vyvstávají pro občany a podnikatele uvažující o usídlení se, prodeji zboží, nebo poskytování služeb v jiných členských státech EU.

Vaše Evropa by tak v konečném důsledku měla být svými uživateli pravidelně využívána v případě, že se rozhodnou hledat dostupné a kvalitní informace, elektronické postupy nebo asistenci při jejich přeshraničních aktivitách v rámci EU, a to nejen v jazyce daného členského státu, ale také v angličtině.

Co již platí

stopbyrokracii.cz

Změny zákonů pouze dvakrát ročně

zavedení jednotných dat účinnosti (1.1. a 1.7.) – jen dva termíny pro účinnost nové legislativy pro podnikatele

Žádné další daňové výjimky

na základě analýzy se podařilo zavést např. stravovací paušál, odstranění výjimky/osvobození v podobě osvobození daně z příjmů z výher v hazardních hrách, osvobození příjmů plynoucích daňovým nerezidentům z dluhopisů emitovaných daňovými rezidenty

Jednotná databáze formulářů na jednom místě

všechny formuláře v interaktivní podobě na businessinfo.cz/formulare/

Omezení statistických zjišťování

zvýšení prahu z 8 na 12 mil. Kč ročního obratu pro vznik povinnosti podnikatele vykazovat statistické údaje pro nejmenší firmy

Portál „Moje daně“

veškeré daňové povinnosti pro podnikatele lze vyřídit on-line na jednom místě www.mojedane.cz

Zavedení paušální daně pro OSVČ s obratem do 1 mil. Kč

od 1.1. 2021 možnost zjednodušení placení daní a sociálního a zdravotního pojištění pro nejmenší podnikatele

Podpora rodinného podnikání

schválena definice rodinných firem, od března 2020 spuštěn registr rodinných firem, zaregistrováno více než 1000 firem, zvýhodněné úvěry a záruky za úvěry od Národní rozvojové banky

Jednodušší rozjezd podnikání

komfortní online komunikace podnikatele (občana) se živnostenskými úřady – propojení portálu živnostenského podnikání s Portálem občana . Zároveň v jednom kroku žádost o registraci u České správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny i k DPH.

Kompenzace exekučních nákladů

od 1. 1. 2022 mohou podnikatelé žádat o úhradu nákladů na administraci exekucí zaměstnanců

THE BEST HERE TO SERVE YOU

CONTACT US

Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.
[contact-form-7 404 "Not Found"]